منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان

ما پرسنل شرکت مبلمان سینمایی البرز با ایمان به اراده خداوند متعال در جهت کسب

رضایت حق تعالی گام بر می داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال

خود و عوامل موفقیت خود را مهم های ذیل می دانیم:

ارزشمندی منابع نیروی انسانی و اعتقاد بر اثر گزاری افکار، گفتار و رفتار در ارتباط با مراجعین.

تقویت روحیه و بسط فرهنگ انتقادپذیری و پذیرش پیشنهادهای سازنده دیگران.

پایبندی به قوانین و ضوابط اداری و اصول اخلاقی منجمله صداقت، امانت داری و راز داری.

پشتکار و تلاش مجدانه در انجام وظائف و مسئولیت ها.

رفتار شایسته با مشتریان، ارباب رجوع، همکاران و انجام امور ایشان در کوتاهترین زمان.

حسن استفاده از موقعیت و اختیارات در جهت اعتلای اهداف شرکت.

تلاش در جهت ارتقاء دانش کاری و مهارت های حرفه ای.

بکارگیری ابتکار، خلاقیت و نوآوری.

عدم تاثیر روابط خویشاوندی، قومی، مذهبی و غیره در انجام فعالیت ها، تعاملات، تصمیمات، اقدامات اداری و سازمانی.

حفظ و نگهداری تجهیزات و امکانات اداری و رعایت اصل صرفه جویی.

about us - منشور اخلاقی